Begrippenlijst uitvaartverzekering

Begrippen, en termen waar je de betekenis van wilt weten? Wij hebben de meest voorkomende uitvaart/uitvaartverzekering begrippen en termen uitgelegd.

(Niet-) natuurlijke dood
Wanneer iemand overlijdt door ouderdom of ziekte noemt men dat een natuurlijke dood. Een niet-natuurlijke dood heeft een ongeval of misdrijf als oorzaak.

A- en B-verklaring
Als een arts iemand dood verklaart gebruikt hij twee formulieren. De A-verklaring bevat de officiële doodverklaring. In de B-verklaring wordt de doodsoorzaak vermeld.

Afkoop
Als je een uitvaartverzekering wilt stopzetten is afkopen een mogelijkheid. De verzekeraar bepaalt de afkoopwaarde. Meestal is dat het totaal van de ingelegde premies, verminderd met de kosten van de verzekeraar.

Afleggen
Het verzorgen van het lichaam van de overledene. Bij een natuurlijke dood kan hiermee direct begonnen worden na het tekenen van de doodverklaring door de huisarts. Bij een niet-natuurlijke dood vindt eerst een lijkschouwing plaats.

AFM
Autoriteit Financiële Markten, onafhankelijke toezichthouder op bijvoorbeeld financiële dienstverleners, verzekeraars en accountants. De AFM kan waarschuwingen uitdelen en boetes of dwangsommen opleggen.

Akte van overlijden
Document dat wordt opgemaakt door de gemeente, nadat een overlijden is gemeld (meestal doet de uitvaartverzorger dat). De nabestaanden ontvangen een kopie van de akte.

Algemeen graf
Graf waarin meerdere personen begraven kunnen worden. Een algemeen graf kan na 10 jaar zonder kennisgeving geruimd worden.

Algemene Nabestaandenwet (Anw)
De Anw is een volksverzekering, die onder bepaalde voorwaarden financiële steun biedt aan nabestaanden. De uitkering is maximaal 70% van het wettelijke minimumloon.

Assurantiebelasting
Belasting op verzekeringen. Meestal betaalt de verzekeraar de belasting en berekent hij die door aan de verzekeringnemer. De belasting bedraagt 21% van de verzekeringspremie.

Begunstigde
Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering kan een begunstigde aangewezen worden, aan wie het uit te keren bedrag na overlijden wordt overgemaakt.

Beneficiaire aanvaarding
Aanvaarden van een erfenis, waarbij uitgesloten wordt dat eventuele schulden van de overledene moeten worden betaald door de erfgenaam. Schulden moeten wel zoveel mogelijk uit de erfenis worden afgelost.

Crematie
Methode van lijkbezorging, waarbij het lijk wordt verbrand, in Nederland in een crematorium. In andere landen vinden crematies soms ook in de open lucht plaats.

Dekking
Hoeveel geld wordt uitgekeerd of welke diensten worden geleverd. De dekking van een uitvaartverzekering wordt beschreven in de polis en/of de algemene voorwaarden.

Donorcodicil
Een al dan niet zelfgeschreven verklaring, waarin onder andere staat of je na je dood organen en weefsel wilt afstaan, ook als je niet geregistreerd staat in het donorregister. Andere wensen kunnen eveneens in een codicil opgenomen worden. Een codicil moet je altijd bij je dragen.

Donorpas
Bewijs van registratie in het donorregister. Op de pas staat of je organen en weefsel wilt afstaan na je dood. Je hoeft deze pas niet altijd bij je te dragen.

Dubbelgraf
Een graf dat bestemd is voor twee overledenen, doorgaans echtgenoten.

Erfrecht
Het geheel van wetten en regels waarin geregeld wordt hoe de nalatenschap van een overledene verdeeld wordt tussen, partner, gezin, familie en andere begunstigden.

Familiegraf
Een graf waarin drie of meer personen van een familie begraven kunnen worden.

Gezondheidsverklaring
Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering is vaak een gezondheidsverklaring vereist. De verzekeraar schat hiermee het risico van vervroegd uitkeren in. Soms bestaat de verklaring uit een paar vragen, soms is de vragenlijst uitgebreider. Het is ook mogelijk dat om een doktersverklaring wordt gevraagd.

Grafrecht
Het recht op het gebruik van een graf, in Nederland voor een periode van minimaal 10 jaar. Grafrechten voor een algemeen graf kunnen niet verlengd worden, die voor een particulier of familiegraf wel.

Grafhuur
Ander woord voor grafrecht. Met de term grafhuur kan zowel het recht als het te betalen bedrag bedoeld worden.

Indexering
Indexering bij een kapitaal uitvaartverzekering houdt in dat het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan prijsstijgingen. Soms wordt geïndexeerd met een vooraf vastgesteld percentage, soms is het bedrag variabel.

Kapitaalverzekering
Uitvaartverzekering waarbij na overlijden een vrij te besteden bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden.

Koopsom
Bij een koopsom uitvaartverzekering wordt het premiebedrag over de gehele looptijd in één keer betaald. Het is een voordelige optie voor mensen met voldoende geld en een mogelijkheid voor ouderen om toch nog een uitvaartverzekering af te sluiten.

Lijkwagen
Auto voor het vervoer van overledenen. De laadruimte is lang genoeg om een kist in te plaatsen. Meestal is een lijkwagen zwart of grijs, maar wit en andere kleuren komen ook voor. Vlaggetjes op een lijkwagen zijn niet verplicht.

LSR (Landelijk Stichting Rouwbegeleiding)
De LSR ondersteunt nabestaanden in het rouwproces en geeft voorlichting, onder meer in de vorm van publicaties. De stichting verwijst indien nodig naar diverse vormen van professionele rouwzorg.

Natura sommenverzekering
Uitvaartverzekering waarbij na het overlijden een geldbedrag beschikbaar komt voor het organiseren van de uitvaart. Dit bedrag wordt beheerd door de verzekeraar.

Naturaverzekering
Uitvaartverzekering waarbij na het overlijden een vooraf bepaald pakket van diensten wordt uitgevoerd.

Nazorg
De periode van rouw na de uitvaart is vaak het zwaarst voor de nabestaanden. Tot aan het einde van de uitvaart leven ze vaak in een roes, daarna komt het besef van het verlies. Veel uitvaartverzekeringen bieden daarom ook diensten op het gebied van nazorg aan.

Opbaring
Na het overlijden wordt de overledene vaak opgebaard tot aan de dag van de uitvaart. Zo kunnen nabestaanden nog een laatste keer afscheid komen nemen. Opbaring gebeurt meestal bij de overledene thuis of in een rouwcentrum.

Overlijdensuitkering
Doorgaans wordt bij overlijden een bedrag uitgekeerd door de werkgever of uitkeringsinstantie. Bij werknemers is dat meestal een maandsalaris. Teveel betaalde uitkeringen worden verrekend met de overlijdensuitkering.

Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering omvatten de algemene voorwaarden van de verzekeraar en de specifieke voorwaarden voor de afgesloten verzekering, zoals de premie, het uit te keren bedrag, het dienstenpakket en indexering.

Premie
Het periodiek te betalen bedrag voor een verzekering. Meestal wordt de premie per maand betaald, soms ook per kwartaal, half jaar of jaar. Soms is het mogelijk de gehele premie in een keer te voldoen.

Premievrijstelling
Veel verzekeraars bieden een gehele of gedeeltelijke premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Ook zijn bij de meeste verzekeraars kinderen tot 18 jaar vrijgesteld van het betalen van premie.

Repatriëring
Het terugbrengen naar het land van herkomst van iemand die in het buitenland is overleden.

Rouwstoet
Een rouwstoet bestaat uit een lijkwagen gevolgd dor een of meer volgauto’s. een rouwstoet mag niet onderbroken worden op gelijkwaardige kruisingen, voor de rest gelden voor een rouwstoet dezelfde verkeersregels als voor andere weggebruikers.

Testament
Document waarin iemand regelt wat er met zijn bezittingen moet gebeuren na zijn overlijden. Meestal wordt een testament opgemaakt door een notaris.

Uitvaartcentrum
Gebouw waar overledenen opgebaard kunnen worden. Vaak kunnen er ook rouwdiensten gehouden worden en soms kunnen er ook koffietafels of maaltijden plaatsvinden.

Uitvaartondernemer
Ondernemer die uitvaarten verzorgt. Tot zijn diensten kunnen behoren het verzorgen en opbaren van de overledene, het organiseren van de uitvaart, het vervoer van de overledene en het organiseren van de bijeenkomst na de uitvaart.

Verbond van Verzekeraars
Belangenvereniging van particuliere Nederlandse verzekeraars. Bijna alle verzekeraars zijn erbij aangesloten.

Verzekerde
De verzekerde is degene voor wie een verzekering wordt afgesloten. Vaak is dat ook de verzekeringnemer, maar dat hoeft niet per se.

Verzekeringsnemer
De persoon die een verzekering sluit. Vaak is die persoon zelf de verzekerde, maar dat kan ook iemand anders zijn.

Wilsbeschikking
Document waarin de ondertekenaar zijn laatste wensen vastlegt. Een wilsbeschikking kan naast een testament bestaan.

Top 6 van 2017

Yarden UitvaartverzekeringBeoordelingen YardenBekijken
Premie per maand
9,26
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen tot 21 jaar zijn gratis mee te verzekeren.
Betaal termijn: tot 85 jaar.
+ Meer informatie Yarden
DELA UitvaartverzekeringBeoordelingen YardenBekijken
Premie per maand
9,24
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Extra lage premie voor kinderen tot 25 jaar.
Betaal termijn: levenslang.
+ Meer informatie DELA
Ardanta UitvaartverzekeringBeoordelingen YardenBekijken
Premie per maand
10,47
Verzekerd bedrag
€ 7.000,-
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekeren.
Betaal termijn: tot 80 jaar.
+ Meer informatie Ardanta
Monuta UitvaartverzekeringBeoordelingen YardenBekijken
Premie per maand
10,55
Verzekerd bedrag
€ 7.000,-
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
Betaal termijn: tot 80 jaar.
+ Meer informatie Klaverblad
Monuta UitvaartverzekeringBeoordelingen YardenBekijken
Premie per maand
8,93
Verzekerd bedrag
€ 7.000,-
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
Betaal termijn: tot 85 jaar.
+ Meer informatie Monuta
Nuvema UitvaartverzekeringBeoordelingen YardenBekijken
Premie per maand
10,89
Verzekerd bedrag
€ 7.161,-
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
Betaal termijn: tot 85 jaar.
+ Meer informatie Nuvema

Premies per maand gebaseerd op een persoon van 35 jaar uit Amsterdam. Top-6 gebaseerd op meest gekozen (reclame) Update: 01-12-2017